เก็บรูปเพื่อนครูสพท.รบ.1มาฝากค่ะ

เก็บรูปเพื่อนครูสพท.รบ.1มาฝากค่ะ

คณาจารย์ ผู้สอน ป.บัณฑิต การบริหารการศึกษา

บรรยากาศในห้องเรียน

กระดานข่าว เพื่อนบริหารการศึกษา รุ่น 7

Norsorpor.com - การศึกษา

การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ

การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ ในปัจจุบันการจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศนั้นมีความสำคัญและมีความจำเป็นเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายอย่างทั้งทางสภาพสังคม ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความต้องการในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล อีกทั้งนโยบายภาครัฐและการแข่งขันกับอารยประเทศซึ่งมีสูง โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของสังคมเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่าง ๆ ซึงในปัจจุบันท่านจะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำให้ความรู้นั้นล้าสมัยอย่างรวดเร็ว การเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ต้องใช้เวลาในการเรียนสั้นลง อีกทั้งมีการแข่งขันทางเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ ๆ ทุกวัน ดังนั้นจึงต้องมีการแนะนำเทคนิคเครื่องมือใหม่ ๆ ในองค์กร และการต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานนั้น จำเป็นต้องมีการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว ลดความซ้ำซ้อน ง่ายต่อการปฏิบัติ และผลงานที่ได้ต้องมีความถูกต้องเป็นปัจจุบัน เพื่อให้ผลงานออกมาอย่างดีที่สุดเพื่อแข่งขันกับอารยะประเทศได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นนวัตกรรมและสารสนเทศจึงได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุดังกล่าวเราจึงควรที่จะศึกษาเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ โดยในบทความนี้ขอเสนอหัวข้อหลัก ๆ เกี่ยวกับนวัตกรรมและสารสนเทศ ดังนี้
การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ
บทที่ 1 ความหมายและความสำคัญของนวัตกรรมและสารสนเทศ
บทที่ 2 บทบาทของสารสนเทศในการบริหารองค์กรทางการศึกษา
บทที่ 3 นวัตกรรมการศึกษาและบริหารการศึกษา
บทที่ 4 การสื่อสารและระบบเครือข่าย
บทที่ 5 นวัตกรรมกับการพัฒนาสารสนเทศ
บทที่ 6 การบริหารระบบสารสนเทศในองค์กร


ดูงาน 18 มิ.ย.51

ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ